λοιδορεῖσθε

λοιδορεῖσθε
λοιδορέω
abuse
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
λοιδορέω
abuse
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
λοιδορέω
abuse
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
λοιδορέω
abuse
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”